0
0,-
K pokladně

Reklamační řád

Reklamační řád Reve Cosmetique a.s.

Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, nesprávnou manipulací, neoprávněnými zásahy do zboží, poškozením vodou, ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady na zboží upravovaném a povrchově poškozeném.
 4. U věcí prodávaných za nižší cenu pak prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 5. Prodávající poskytuje na prodávané spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců.
 6. Jako záruční list slouží kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
 7. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
 8. Prodávající nevyhoví reklamaci po uplynutí záruční doby.
 9. Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout.
 10. Reklamace uplatňované prodávajícím vůči svým dodavatelům neovlivňují vyřízení oprávněných reklamací kupujícího.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
  Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 48 hod. od převzetí zboží zákazníkem.
 2. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.
 3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že nebyla věc použita, může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu věci (případně její součásti).
 4. Pokud se na výrobku vyskytne větší počet odstranitelných vad nebo se tatáž vada vyskytne opakovaně, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné.
 5. Při vadě neodstranitelné má kupující právo buď na výměnu věci za bezvadnou nebo může od smlouvy odstoupit (= vrátit věc a požadovat vrácení peněz).
 6. Kupující může požadovat také slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.
 7. Kupující se musí s reklamací obrátit na místo, kde vadnou věc koupil. S výjimkou případů, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.
 8. Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je kupující povinen uplatňovat u dopravce. (Prodávající doporučuje nepřebírat viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží). Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce se řídí podmínkami daného přepravce.
 9. Kupující je povinen reklamovat zboží kompletní. Pro nadstandardní záruku platí vrácení původního zboží v originálním obalu. Při zasílání reklamací poštou je povinen doručit zboží zpět vyplaceně.
 10. Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému (nikoli v kamenných provozovnách prodávajícího) má kupující/fyzická osoba nepodnikatel 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží. Při splnění těchto podmínek má kupující právo na vrácení celé kupní ceny včetně poštovného. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků.
 11. Kupující nemůže odstoupit od své objednávky na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.