0
0,-
K pokladně

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Kilar Company s.r.o.

 1. Společnost Reve Cosmetique a.s. dodává zákazníkům zboží v rozsahu platného katalogu a dle nabídky, zveřejněné na internetu www.moje-nano.cz a stránkách souvisejících a dle akčních nebo individuálních nabídek, učiněných při osobním jednání či emailové komunikaci.
 2. Zákazníci mohou objednávat zboží nebo služby
  •   on-line pomocí e-shopu na adrese http://www.moje-nano.cz/
  •   elektronickou poštou (e-mail) na adrese avicena.spa@gmail.com
  •   písemně (poštou, faxem)
 3. Fotografie produktů zveřejněné na e-shopu jsou ilustrativní.
 4. Zveřejněné slevy na e-shopu jsou platné pouze do vyprodání zásob a nelze je kombinovat s jinými slevami.
 5. V objednávce musí zákazník přesně specifikovat typ a množství zboží podle platného katalogu nebo platné nabídky Reve Cosmetique a.s. Objednávka zboží s typovým označením, které neodpovídá standardní nabídce Reve Cosmetique a.s. je přezkoumána technikem a zákazník je vyrozuměn o výsledku.
 6. Zákazník je povinen při objednání zboží uvést přesnou adresu pro zasílání korespondence a rovněž adresu pro příjem zboží. Firma je dále povinna uvádět svůj přesný název, IČ, DIČ, e-mail, telefonní a faxové číslo.
 7. Reve Cosmetique a.s. eviduje své zákazníky (vyjma zákazníků při maloobchodním prodeji) podle zákaznického čísla. Pro urychlení zpracování objednávky je vhodné zákaznické číslo uvádět. Každá akceptovaná objednávka zákazníka je označena jako zakázka a je jí automaticky přiděleno zakázkové číslo. Zákazník, který uvede svoji elektronickou adresu, obdrží elektronickou poštou (e-mail) informaci o zaregistrování své objednávky a informaci o vzniku zakázky. Na vyžádání je zákazníkovi zaslána tato informace faxem nebo výjimečně i dopisem.
 8. Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému (nikoli v kamenných provozovnách prodávajícího) má kupující/fyzická osoba/nepodnikatel 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží. Při splnění těchto podmínek má kupující právo na vrácení celé kupní ceny včetně poštovného. Prodávající tak učiní předem dohodnutým způsobem a ve lhůtě obvyklé pro transfer peněžních prostředků.
 9. Zakázku pro velkoobchody/právnické osoby je možné zrušit pouze písemnou formou. Pokud je zboží, určené ke splnění zakázky, již objednáno u dodavatelů, vyhrazuje si Reve Cosmetique a.s. právo účtovat smluvní pokutu za zrušení zakázky ve výši minimálně 25% ceny zakázky. V případě, že ze strany dodavatelů dojde ke změně dodávaného sortimentu, cen nebo dodacích termínů, Kilar Company s.r.o. si vyhrazuje právo provést odpovídající úpravy i ve svých dodávkách.
 10. Termíny plnění zakázek jsou závislé na momentálním stavu skladových zásob. Zakázka je obvykle plněna najednou a úplně (tzv. nedělená zakázka). V případě dělené expedice bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn a pokud bude požadovat postupné zaslání zboží nese přepravní náklady na toto dvojí zaslání zákazník. U nedělené zakázky je dodací lhůta závislá na tom, kdy je dodána poslední položka z objednávky zákazníka od dodavatelů. U dodávek, potvrzených obchodní smlouvou, jsou termíny stanoveny po dohodě individuálně.
 11. Úhrada za odebrané zboží nebo poskytnuté služby je buď v hotovosti při převzetí zboží (maloobchodní prodej, dobírka) nebo bezhotovostním způsobem, tj. mezibankovním převodem předem. Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. Při bezhotovostní platbě musí odběratel uhradit fakturovanou částku v požadovaném termínu. Rozhodující je den připsání částky na účet Reve Cosmetique a.s. Při nedodržení požadovaného termínu úhrady bude účtována smluvní pokuta za pozdní platbu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné zablokování expedice dalších zakázek pro zákazníka. Reve Cosmetique a.s. nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za následky, spojené se zpožděním dodávek z důvodu nedodržení požadovaného termínu úhrady. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem Reve Cosmetique a.s.               
 12. U nových zákazníků a v některých dalších případech si Reve Cosmetique a.s. vyhrazuje právo žádat platbu za zakázku předem. V takovém případě je vystavena zálohová faktura. V případě neobdržení platby do 30 dnů bez uvedení důvodu ze strany zákazníka si Kilar Company s.r.o. vyhrazuje právo objednávku zrušit. Na plnění dodávek větších objemů zboží nebo dodávky služeb a prací jsou uzavírány samostatné smlouvy, které upravují dodací a platební podmínky.
 13. Kilar Company s.r.o. zásadně nedodává zboží pochybného původu, zboží mimotolerantní, druhojakostní nebo zboží s prošlou záruční lhůtou.
 14. Záruční doby a podmínky reklamací se řídí Reklamačním řádem. Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.
 15. Vystavením objednávky nebo podpisem obchodní smlouvy na dodávky zboží nebo služeb vyslovuje zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. Případné výhrady je nutno uvést jasně, zřetelně a písemně před uskutečněním objednávky a projednat je s Reve Cosmetique a.s.         
 16. Registrací na www.moje-nano.cz nebo sdělením svých osobních údajů telefonicky, písemně nebo osobně na prodejně souhlasí zákazník s jejich zařazením do databáze společnosti Reve Cosmetique a.s. a s jejich následným použitím pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu. Reve Cosmetique a.s. se zavazuje neposkytovat tyto údaje žádnému dalšímu subjektu a zacházet se všemi poskytnutými údaji v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., ochrana osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoli telefonicky, písemně nebo elektronickou cestou odvolat.

Tyto obchodní podmínky platí od 01. 07. 2014 do odvolání